Nagasaki Prefecture

Japanese Name: 長崎県
Capital City: Nagasaki
Region: Kyushu
Island: Kyushu
Population: 1,377,780
Area: 4,132.32:

Nagasaki Prefecture (長崎県, Nagasaki-ken) is a prefecture of Japan located on the island of Kyushu. The capital is the city of Nagasaki.